Zarządzanie Ryzykiem W Handlu Międzynarodowym.

Tysiące polskich przedsiębiorstw potrzebuje wiedzy na temat skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem, które występuje w ich codziennej działalności. Jest to tym ważniejsze, że postępująca globalizacja gospodarki światowej potęguje występowanie ryzyka w coraz bardziej zróżnicowanej i skomplikowanej postaci. Ryzyka tego nie można już postrzegać wąsko, w szczególności jako ryzyka spekulacyjnego występującego na giełdach papierów wartościowych. Warto zatem korygować dość często spotykane zarówno na uczelniach, jak i w instytucjach finansowych archaiczne i ciasne spojrzenie na ryzyko. Uczestnicy obrotu międzynarodowego powinni mieć świadomość, że ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

więcej…

read more

Agencje ratingowe jako źródło niestabilności globalnych rynków finansowych

Tadeusz T. Kaczmarek

Agencje ratingowe jako źródło niestabilności

globalnych rynków finansowych

 

Streszczenie

Celem rozdziału jest przedstawienie zadań stojących przed agencjami ratingowymi oraz uporządkowanie refleksji nad skutecznością lub jej brakiem w ich działalności.   Światowe rynki finansowe uległy po 2008 roku, w skutek ich liberalizacji i postępującej globalizacji, ogromnym perturbacjom. Stały się one równocześnie mniej transparentne i z tego powodu na znaczeniu zaczęły zyskiwać agencje ratingowe, zwłaszcza te o zasięgu globalnym. Ale dokonywane przez nie oceny ryzyka poszczególnych instytucji i emitowanych przez nie instrumentów finansowych okazały się w wielu przypadkach błędne, prowadząc do  nietrafionych decyzji inwestycyjnych i potęgując niestabilność rynków.  Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka wiodących agencji ratingowe i ich podstawowych zadań. Następnie pokazane zostały główne mankamenty działania agencji ratingowych i ich konsekwencje dla przebiegu kryzysu finansowego. Na tym tle zostały następnie omówione działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej, mające na celu wzmocnienie stabilności sektora finansowego i zabezpieczenie europejskiego rynku finansowego przed skutkami błędnych decyzji głównych agencji ratingowych.

więcej … agencje_ratingowe

read more

Think tanki oraz ich wpływ na nową politykę gospodarczą Chin

Think tanki  oraz ich wpływ na nową politykę gospodarczą Chin

 

Mechanizmy gwałtownego rozwoju gospodarki Chin w ostatnich kilkunastu latach  zostały opracowane przez chińskie think tanki. W tym artykule przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z utworzeniem tych instytutów – think tanków zgodnie z koniecznymi rekomendacjami rządu i KP Chin, kierującego się niezmiennie zasadami władzy centralistycznej.

więcej…ThinkTanki_Chiny

read more

Globalizacja ubóstwa i głodu – Próba diagnozy

 

Globalizacja  ubóstwa  i  głodu  – Próba diagnozy

Negatywne  skutki  globalizacji

  1. 1.    Wprowadzenie

W setkach książek, które zostały napisane na temat globalizacji w ostatnich latach przede wszystkim podkreśla się, że globalizacja jest procesem, którego nie można zahamować. Proces ten staje się coraz intensywniejszy i nabiera cech ideologii, respektując  gównie interesy bogatych a lekceważąc i ignorując interes biednych. W ten sposób coraz wyraźniejszy staje się podział między małą grupą bogaczy i ogromną częścią biednych społeczności współczesnego świata.  Proces ten powoduje wykluczenie ogromnych rzesz ludności na wszystkich kontynentach. To skłania tych ludzi do coraz śmielszych protestów we wszystkich krajach.

więcej – kliknij…globalizacja_ubostwa

read more