dorobek naukowy

 

Poniżej znajdziecie Państwo ważniejsze pozycje z mojego dorobku naukowego – od chwili uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w roku 1983. Z uwagi na fakt, iż wciąż pozostaję bardzo aktywnym autorem wielu monografii i opracowań naukowych, wiele z nich uzupełniając i wznawiając ich wydania przez lata, nie dokonuję podziału na prace stworzone przed habilitacją i po niej. Moją misją jest przekazywanie Państwu posiadanej wiedzy i doświadczeń zawodowych,  a wraz z nimi, szerzenie popularności nauk ekonomicznych i mojej ulubionej dyscypliny, jaką jest zarządzanie ryzykiem.  

Książki i monografie  naukowe recenzowane:

 

 1. Kto kieruje globalizacją? Think Tanki – kuźnie nowych idei, Difin Warszawa 2011, stron 198. Recenzent: prof. Dr hab. Leokadia  Oręziak
 2. Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin Warszawa  2009, stron 198, Recenzent: prof. Dr hab. Leokadia Oręziak.
 3. Zarządzanie ryzykiem. – Ujęcie interdyscyplinarne, Difin Warszawa 2010, stron 396, Recenzent: prof. Dr hab. Jerzy Kisielnicki.
 4. Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw, Difin Warszawa 2008, stron 310, Współautor:  prof. Dr hab. Klemens Białecki.
 5. Ryzyko kryzysu a ciągłość działania – Business Continuity Management, Difin Warszawa 2009,  stron 160.  Recenzent prof. Dr Zofia Bolkowska.
 6. Handel Międzynarodowy: Zarządzanie Ryzykiem. Rozliczenia Międzynarodowe, Wolters Kluwer Warszawa 2008, stron 312. Współautor Joanna Królak-Werwińska.
 7. Globalistyka – Przyszłość globalnej gospodarki, Difin Warszawa 2007, stron 117, Recenzent: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.
 8. Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie, Difin Warszawa 2007, stron 199, Recenzent: prof. dr hab. Wiktoria Zofia Bolkowska
 9. Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego, Monografia, DIFIN Warszawa 2006, stron 168. – Recenzent: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak.
 10. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin Warszawa 2006 Wydanie  II rozszerzone, stron  382. – Recenzent: prof. zw. dr hab. Rafał Kuc
 11. Czy ropa rządzi światem? – Monografia. – Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz – Warszawa 2006,  196 stron, współautor Rafał Jarosz.
 12. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin Warszawa 2005 Wydanie I, stron  328. – Recenzent: prof. zw. dr hab. Rafał Kuc
 13. Ryzyko w handlu międzynarodowym, OODK Gdańsk 2004, stron 257. – Recenzent: prof. zw. dr hab. Klemens F. Białecki
 14. Zasady porządku w gospodarce rynkowej – Rola państwa. Wydawnictwo Difin Warszawa 2004, stron 150. – Recenzent: prof. dr Wiktoria Zofia Bolkowska
 15. Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Wydawca: Instytut Studiów Politycznych – Polska Akademia Nauk, Warszawa 2004, stron 158. – Recenzent:    prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer
 16. Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. –  Typologia i semantyka, WSZiM Warszawa 2003, – stron 121. – Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
 17. Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków,  ODDK Gdańsk 2002, stron 398. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
 18. Finansowanie handlu zagranicznego, współautor J. Werwińska, ODDK Gdańsk   2002, stron 307. Recenzent: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
 19. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK Gdańsk 2001 – stron 270. – Rozprawa habilitacyjna – recenzenci CK ds. SiTN:   prof. J.  Rymarczyk, prof. M. Gorynia, prof. K. Białecki, prof. E. Pietrzak.
 20. Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym, ODDK, Gdańsk 1999 –  stron 274. Recenzent: prof. dr M. Gorynia
 21. Cud gospodarczy Niemiec. – Ludwiga Erharda koncepcja społecznej  gospodarki   rynkowej,  Fundacja Societas,  Warszawa 1997 – stron 98.    Recenzent:  prof. dr hab. Józef Fiszer
 22. Badanie wiarygodności handlowej i finansowej kontrahenta  zagranicznego,  EKORNO, Łódź 1992 – stron 100. Recenzent: dr M. Stalmaszczyk
 23. Przyszłość handlu światowego, Wydawnictwo  Pedagogiczne, Kielce 1992 – stron 120.  Recenzent: prof. dr hab. Ryszard M. Czarny
 24. Kraje EFTA w handlu międzynarodowym, CINTE Warszawa 1989,  nr 38/89.
 25. Protekcjonistyczne bariery rozwoju handlu międzynarodowego, CINTE, Warszawa   1988 – nr 30/88, stron 31.

 

Opracowania naukowe w ramach programów badawczych SGPiS:

 

Europejskie kraje neutralne w handlu międzynarodowym,

(Temat: 11.8.1.3 – Kierunki zmian w strukturze handlu światowego,

SGPIS, Warszawa 1987; współautor mgr Elżbieta Kaczmarek), – stron 93.

 

Książki dydaktyczne i poradniki:

 

 1. Zarządzanie płynnością finansów, Difin Warszawa 2007, stron 118.
 2. Poradnik eksportera. Generalne zasady eksportu. – Specyficzne regulacje obowiązujące w UE, Oficyna Wyd. Branta  Bydgoszcz – Warszawa 2005,  stron 308.
 3. Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 1998  stron 310.
 4. Wzory dokumentów w transakcjach handlu zagranicznego, z komentarzem,  ODDK, Gdańsk 2000 – stron 212.
 5. Organizacja eksportu w przedsiębiorstwie, Wyd. ORGMASZ, współautor  J. Wroński,   –   Warszawa 1995 – stron 180.
 6. Oferta i kontrakt w eksporcie , Wyd. PTE Warszawa 1988;   – stron 167.

7.  Poradnik dla eksporterów, CDK HZ, Warszawa 1992 – stron 159.

8.  Modułowa korespondencja handlowa polsko-angielsko-niemiecka, Wydawca

Krajowa Izba Gospodarcza,  Warszawa 1991 – stron 440.

9.  Poradnik dla eksporterów, Wyd. CDK HZ Warszawa 1990 – stron 311.

10.  Ekonomika i organizacja spółek z udziałem zagranicznym,

PTE, Warszawa 1989  – stron 100.

11.  Technika eksportu, Wyd. NOT SIGMA, Warszawa 1989 – stron 96.

12. Oferta i kontrakt w eksporcie, PTE, Warszawa 1988, II wyd. 1994 – stron 174.

13. Organizacja spółek z udziałem zagranicznym, PTE Warszawa 1988 – stron 49.

14. Zasady ofertowania w eksporcie obiektów budowlanych, wyd. CBR PIHZ

Warszawa 1987 – stron 78.

15. Vademecum działalności eksportowo-importowej w przedsiębiorstwie, Wyd.    Instytutu Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1987 – stron 158.

16. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami handlu zagranicznego,

(współautor B. Miłaczewski), Wyd. OPT-NOT Warszawa 1987 – stron 60.

17. Kontrakt eksportowy oraz jego realizacja, Wyd. PTE Warszawa  1985 – stron 112.

18. Wzory dokumentów stosowanych w transakcjach eksportowych, Seria:

Poradnik eksportera, zeszyt 14, Wyd. CBR PIHZ Warszawa 1984 – stron 142.

 

Książki współredagowane:

 

 1. Rozdział pt. Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem, w książce: Zarządzanie ryzykiem – wyzwania XXI wieku, pod redakcją prof. Bolesława R. Kuca, Warszawa 2007, s.121-131.
 2. Rozdział pt. Przesłanki ekonomiczne recepcji niemieckiej polityki wschodniej w Polsce w latach 1970 do 1980, w książce: Recepcja Ostpoliik w RFN i w krajach bloku komunistycznego, pod red. J. Fiszera i  J. Holzera, Wydawca: Instytut Studiów Politycznych – Polska Akademia Nauk –  Warszawa 2004, s. 93- 119.
 3. Rozdział pt. Strategie ograniczania globalnego ryzyka w obszarze środowiska naturalnego. – Nowe aspekty badań nad ryzykiem,  w książce: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, t.1, pod redakcją prof. zw. dr hab. J. Rymarczyka, Wyd. AE we Wrocławiu 2003, stron 10.
 4. Rozdział pt. Spółki z udziałem zagranicznym, w książce: Vademecum Ekonomisty, Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 1989, s.264- 287.
 5. Rozdział pt. Problematyka cen w handlu zagranicznym,  w książce: Zmiany w instrumentacji ekonomicznej i kierowaniu handlem zagranicznym w latach 1986-1990, PTE w Zielonej Górze 1986.
 6. Rozdział pt. – Wie kann der Strukturwandel in Polen und Deutschland im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft bewältigt werden ? – Książka pt. Polen vor dem Beitritt zur Europaeischen Union. – Wydawca WSHP Warszawa 2000, stron  227.
 7. Książka pt. Probleme der Osterweiterung und soziale Marktwirtschaft, Wydawca WSHP Warszawa 2001, stron 232.

 

Pozycja  5 i 6 obejmują materiały z Seminariów Naukowych sponsorowanych przez Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy) –  koordynowane przez dr Tadeusza T. Kaczmarka i prof. Petera Trappa z Münster (Niemcy).

 

Artykuły naukowe recenzowane:

W Zeszytach Naukowych:

 

Szkoły Głównej Handlowej,

Wyższej Szkoły Handlu i Prawa – Uczelnia Łazarskiego

Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości

Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu

 

 

 1. Przyszłość globalnej gospodarki – dylematy i prognozy, Uczelnia Łazarskiego, Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 1(28)2010
 2. Rola zarządzania ryzykiem w procesach zarządczych, WSZiP w Warszawie,  nr 2(18) 2005, s. 18-30.
 3. Systemy ekonomiczne. –  Istota i typologia,  WSZiP w Warszawie, nr  2(16)2004,  s.7-26.
 4. Federacja – jako struktura przyszłej Unii Europejskiej, nr 2(14) 2003, WSZiM     w Warszawie, s. 16-30.
 5. Plan Marshalla i jego znaczenie dla powojennej Europy, nr 2(14) 2003, WSZiM w Warszawie, s. 61-70 oraz w Roczniku polsko-niemieckim  nr 11/2004 Polskiej Akademii Nauk  ISP w Warszawie.
 6. Federalizm państw europejskich a przyszły kształt Unii Europejskiej, w książce: Wizje i perspektywy Unii Europejskiej a polska polityka integracyjna, pod red. J. M. Fiszera,  WSHiP Warszawa 2003, stron 22.
 7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, nr 15/2003, WSE-I w Warszawie, s.169-185.
 8. Zarządzanie informacją w nowej ekonomii, nr 1(13)/2003, WSZiM w Warszawie, s.5-17.
 9. Kryteria oceny stanu gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH Warszawa, Zeszyty Naukowe nr 12/2002, s.78-101.
 10. Ryzyko, zagrożenia oraz przestępczość komputerowa, nr 2(12)/2002.  WSZiM w Warszawie, s.168-185
 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym krajowym w przedsiębiorstwie eksportującym, nr 9/2000, WSUiB w Warszawie, s.48-75.
 12. Pojęcie ryzyka handlowego i finansowego oraz jego rodzaje, nr 3/2001. – WZHiP w Warszawie, s.161-205.

 

Ekonomia  –  Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego   nr 11/2003:

Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. – Typologia i semantyka, s. 87 – 116.

 

W miesięczniku „Bank i Kredyt” – Narodowy Bank Polski

Wpływ polityki kursowej na międzynarodowe przepływy kapitałowe w latach 90. XX wieku, Nr 9 wrzesień 2003 rok, s.18-24.

 

W miesięczniku „Gospodarka Narodowa” Szkoła Główna Handlowa

Kryteria oceny gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, nr 1-2/2002. – Wydawca Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa 2002, s.82-103.

 

W miesięczniku „Myśl ekonomiczna i prawna” WSHiP, Warszawa:

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Nr 3 – 2003, s.100-120.

 

Rocznik  Polsko-Niemiecki Instytutu Studiów Politycznych  Polskiej Akademii Nauk  2003: Plan Marshalla i jego znaczenie dla powojennej Europy. Wizja globalnego świata, s. 191- 207.

 

Rocznik Polsko-Niemiecki Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

2005: Der Einfluss der Ostpolitik auf die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen, der Bundesrepublik und der DDR in den 1980er Jahren, .s 203-229.

 

W miesięczniku „Handel Zagraniczny”:

 1. Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między obydwoma państwami niemieckimi, nr 11/1988.
 2. Europa Zachodnia zmierza do stworzenia jednolitego obszaru gospodarczego, nr 3/1988.
 3. Wolny handel a współczesny protekcjonizm, nr 7/1987.
 4. EFTA u progu lat osiemdziesiątych, nr 10/1985.

 

W kwartalniku „Zarządzanie Ryzykiem” – Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości  w Warszawie

 1. Zarządzanie zagranicznym ryzykiem eksportowym w przedsiębiorstwie eksportującym, nr 4/2000, s. 5-39. – (WSUiB) w Warszawie.
 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym i walutowym polskiego przedsiębiorstwa eksportującego – w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, nr 7/2000. WSUiB w Warszawie, s. 49-73

 

W czasopiśmie: „Ubezpieczenia majątkowe, finansowe i społeczne” grupy INFOR, Warszawa – seria artykułów:

 

1. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej, nr 21(99) listopad 2003.

2. Przegląd metod zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, nr 22(100) listopad 2003.

3. Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich firmach, nr23(101) grudzień 2003.

4. Funkcja prewencyjna ubezpieczeń gospodarczych, nr 1(103) styczeń 2004.

5. Selekcja i ocena ryzyka ubezpieczeniowego, nr 29104) styczeń 2004.

 

W miesięczniku „Wektory Gospodarki”:

 1. Siła w koncentracji, nr 9-10/1989.
 2. Co łączy dwa państwa niemieckie ?, nr 5/1989.

 

W „Rynkach Zagranicznych”:

 1. Sytuacja na światowym rynku chemikaliów, nr 7/1989.
 2. Odstraszanie od eksportu, czyli zmienne warunki reformy, nr 139/1987.
 3. Zachodni biznesmeni o handlu ze Wschodem, nr 153-154/1987.
 4. Co to jest COCOM ? – nr 122/1987.

 

W  EFTA Bulletin, Geneva, nr 3/1986:

Economic relations between the EFTA countries and Poland.

 

 

stan na: 14 lipca 2011